วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

คณิตศาสตร์ในพุทธศาสนา

การสอนแบบบูรณาการคณิตศาสตร์กับวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างไร...ในคำถามนี้ตอบกันได้ไม่อยากเลย...ขอยกตัวอย่างที่ใครๆนำไปสอนแล้วคงชวนให้ผู้เรียนเพลิดเพลิน และสร้างสรรค์จินตนาการ
ร่วมกับวิชาอื่นๆ ได้อีกไม่น้อย.
ในเรื่องของ ตุณฑุลนาฬิชาดก...เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า...ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยของพระเจ้าพรหมทัตผู้ซึ่งครองเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ในสมัยนั้นพระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นพนักงานตีราคา ทำหน้าที่ตีราคาแลกเปลี่ยนสินค้าในพระคลังหลวง ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม พระราชามีความโลภทรงดำริว่า "ถ้าเป็นเช่นนี้ อีกต่อไปไม่นานทรัพย์ในท้องพระคลังจักต้องหมดสิ้นไป" จึงแต่งตั้งให้ชายชาวบ้านผู้โง่เขลาผู้หนึ่งเป็นพนักงานตีราคาแทนพระโพธิสัตว์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์(พระราชา) จึงมักอยู่เบื้องหลังการตีราคาสินค้าเสมอ และมักตีราคาเอาตามความชอบใจ......ต่อมาวันหนึ่ง ได้มีพ่
อค้าม้าคนหนึ่ง นำม้ามา 500 ตัว จากแคว้นอุตตราปถะ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ได้ถูกพนักงานตีราคาม้า 500 ตัว ด้วย ข้าวสารทะนาน เดียว ทำให้พ่อค้าเสียใจเป็นอย่งมาก จึงเดินทางไปที่บ้านของพระโพธิสัตว์ เพื่อปรึกษาขอความเป็นธรรม พระโพธิสัตว์จึงแนะนำให้พ่อค้าม้าติดสินบนพนักงานตีราคา แล้วให้เขาตีราคาข้าวสารทะนานหนึ่งใหม่ เมื่อปรึกษากันเช่นนั้นแล้ว ก็ได้ชวนกันไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมอำมาตย์และประชาชนเป็นจำนวนมาก พร้อมให้พนักงานตีราคาข้าวารทะนานหนึ่งใหม่ พ่อค้าม้าได้กราบทูลพระราชาว่า "ข้าแต่สมมุติเทพ ข้าพระองค์ทราบว่า ม้า 500 ตัว มีราคาเท่าข้าวสารหนึ่งทะนาน แต่ข้าวสารทะนานนี้ มีราคาเท่าไร? ขอพระองค์โปรดถามพนักงานตีราคาเถิดพระเจ้าข้า
" เมื่อพระราชาถามพนักงานตีราคา เขาจึงกราบ
ทูลว่า
"ข้าวสารทะนานนี้ มีราคาเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมืองพะย่ะค่ะ" พระโพธิสัตว์ ได้ฟังดังนั้นแล้ว จึงถามเป็นคาถา ว่า "ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์ตรัสว่า ข้าวสาร 1 ทะนาน มีราคาเท่ากับมูลค่าม้า 500 ตัวหนือ และข้าวสาร 1 ทะนานนี้มีค่าเท่ากับกรุงพาราณสีทั้งภายในภายนอกเชียวหรือ" พวกอำมาตย์และประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้น จึงพากันตบมือหัวเราะเยาะเย้ยว่า "เมื่อก่อนพวกเราเข้าใจว่าแผ่นดินและราชสมบัติเมืองพาราณสีนี้มีค่าหาประมาณมิได้ แต่ที่ไหนได้ กลับมีค่าเพียงข้าวารทะนานเดียวเท่านั้น หรือ โอ ! ท่านช่างเหมาะสมกับพระราชาเราเสียจริงๆนะ" พระราชาทรงละอายพระทัยยิ่ง จึงรับสั่งให้ขับไล่พนักงานตีราคานั้นหนีไป และทรงแต่งตั้งให้พระโพธิสัตว์เป็นพนักงานตีราคาเหมือนเดิม
...
เป็นไงบ้างคะ...ต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องเกิดความสนในในเรื่องของ...ตีราคา...และ ทะนาน แล้วนะค่ะ..คุณครูก็ต้องใช้ศาสตร์ทางคณิตศาตร์สอนแล้วล่ะค่ะ....เชื่อนะค่ะว่านักเรียนจะเรียนได้ดีมากขึ้นจากความสงสัยนะค่ะ..ครูอุ๋ย

ไม่มีความคิดเห็น: